د محصول غوښتنلیک

 • د ISO 6162-1 نښلونکو غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا د یو تړل شوي سرکټ دننه د فشار لاندې د مایع (مایع یا ګاز) له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، یو مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.کمپون...
  نور یی ولوله
 • د ISO 6162-2 نښلونکو غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا د یو تړل شوي سرکټ دننه د فشار لاندې د مایع (مایع یا ګاز) له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، یو مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا ممکن وي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 8434-1 نښلونکو غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا د یو تړل شوي سرکټ دننه د فشار لاندې د مایع (مایع یا ګاز) له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، یو مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا ممکن وي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 8434-2 نښلونکو غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا د یو تړل شوي سرکټ دننه د فشار لاندې د مایع (مایع یا ګاز) له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، یو مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا ممکن وي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 8434-3 نښلونکو غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا د یو تړل شوي سرکټ دننه د فشار لاندې د مایع (مایع یا ګاز) له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، یو مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا ممکن وي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 8434-6 نښلونکو غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا د یو تړل شوي سرکټ دننه د فشار لاندې د مایع (مایع یا ګاز) له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، یو مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا ممکن وي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 12151-1 نلی فټینګ غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا په تړل شوي سرکټ کې د فشار لاندې د مایع له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا یې کونین دي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 12151-2 نلی فټینګ غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا په تړل شوي سرکټ کې د فشار لاندې د مایع له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا یې کونین دي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 12151-3 نلی فټینګ غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا په تړل شوي سرکټ کې د فشار لاندې د مایع له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا یې کونین دي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 12151-4 نلی فټینګ غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا په تړل شوي سرکټ کې د فشار لاندې د مایع له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا یې کونین دي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 12151-5 نلی فټینګ غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا په تړل شوي سرکټ کې د فشار لاندې د مایع له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا یې کونین دي ...
  نور یی ولوله
 • د ISO 12151-6 نلی فټینګ غوښتنلیک

  د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټم کې څنګه کار او وصل کیږي؟د هیدرولیک مایع بریښنا سیسټمونو کې، بریښنا په تړل شوي سرکټ کې د فشار لاندې د مایع له لارې لیږدول کیږي او کنټرول کیږي.په عمومي غوښتنلیکونو کې، مایع د فشار لاندې لیږدول کیدی شي.اجزا یې کونین دي ...
  نور یی ولوله